Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό σας στον Mozilla Firefox πρέπει καταρχήν να έχετε το αρχείο με κατάληξη pfx ή p12 , το οποίο προκύπτει με εξαγωγή του πιστοποιητικού από το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

 

Από το βασικό μενού του Mozilla Firefox πηγαίνετε Εργαλεία/Tools ->Επιλογές/Options->Προχωρημένα/Advanced. Στην καρτέλα Πιστοποιητικά/Certificates επιλέξτε Προβολή Πιστοποιητικών/View Certificates.

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά Σας/Your Certificates επιλέξτε Εισαγωγή/Import.

Στο επόμενο παράθυρο, αναζητήστε το προσωπικό σας πιστοποιητικό στο χώρο αποθήκευσής του. Έπειτα πατήστε Άνοιγμα/Open.

Δώστε τον κωδικό που προστατεύει το συγκεκριμένο αρχείο, και πατήστε ΟΚ.

 

Τέλος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας πληροφορεί ότι το πιστοποιητικό σας εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Πατήστε ΟΚ και ξανά ΟΚ.

 
Με εικόνες