Τι λειτουργικό σύστημα έχει ο εξυπηρετητής και ποιες οι διάφορες υπηρεσίες που λειτουργούν;

Ο εξυπηρετητής είναι βασισμένος σε λειτουργικό σύστημα linux διανομή Ubuntu, και τρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν:

Apache
DAV
mod_ssl
OpenSSL
mod_fcgid
mod_gnutls
mod_jk
mod_python
Python
mod_perl
Perl

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για