Πόσο χώρο στο σκληρό δίσκο έχει διαθέσιμο κάθε ιστοχώρος ;

Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε ιστοχώρο αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των ιστοχώρων μονάδας. Αν εμφανιστεί ανάγκη που δικαιολογεί την αύξηση του διαθέσιμου χώρου πρέπει να γίνει αίτημα πρός το ΚΗΔ.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για