Υπηρεσία εκτυπώσεων

Yπηρεσία ελέγχου και καταμέτρησης εκτυπώσεων (διατίθεται μόνο στα κλειστά δίκτυα γραμματειών)

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των κοινόχρηστων εκτυπωτών στο ΑΠΘ με τα παρακάτω οφέλη:

  • Ο κάτοχος του εκτυπωτή μπορεί να ορίσει μέγιστα όρια εκτυπώσεων ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. Επίσης, μπορεί να ορίσει παραμέτρους της εκτύπωσης, όπως την υποχρεωτική χρήση εκτυπώσεων δύο όψεων, ποιότητα, χρώμα.
  • Εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο εκτυπωτή μονάδας, ο προϊστάμενος αυτής μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για τα κόστη των εκτυπώσεων συγκεντρωτικά ανά χρήστη, ανά ομάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μονάδα.
  • Το ΚΗΔ μπορεί να έχει καλύτερη αντίληψη τυχόν προβλημάτων.
  • Κάθε χρήστης που στέλνει μια εκτύπωση σε ελεγχόμενο εκτυπωτή, έχει δυνατότητα να ενημερωθεί πόσες σελίδες έχει τυπώσει συνολικά από τη διεύθυνση print.it.auth.gr.

Στο σημερινό πρώτο στάδιο εξέλιξης της υπηρεσίας (2017), η υπηρεσία διατίθεται μόνο για χρήστες και εκτυπωτές εντός του κλειστού δικτύου (domain) γραμματειών.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση είναι η κατοχή ενός εκτυπωτή στο κλειστό δίκτυο (domain) γραμματειών ο οποίος είτε συνδέεται απευθείας σε πρίζα δικτύου είτε μέσω USB σε υπολογιστή του κλειστού δικτύου.
Οι υπολογιστές που στέλνουν εκτυπώσεις πρέπει, επίσης, να είναι στο κλειστό δίκτυο γραμματειών.

Οδηγίες
  1. Εφόσον οι τεχνικοί του ΚΗΔ ολοκληρώσουν την ένταξη ενός εκτυπωτή στο σύστημα, δεν χρειάζονται ειδικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας.
  2. Κάθε χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα https://print.it.auth.gr, με τον ιδρυματικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας pclabs\username μέσα στο πεδίο username για να βλέπει την καταμέτρηση των εκτυπώσεων του.
  3. Για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσία (π.χ. διαχείριση υπευθύνων, ορίων και ομάδων), ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.