Έλεγχος Σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με OSX

Ακολουθήστε τη διαδρομή Macintosh HD (Hard Disk )->Applιcations -> Utilities-> Terminal .

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping www.auth.gr" και πατήστε Enter. Για να σταματήσει να εκτελείται η εντολή πατήστε Ctrl + C.

 

Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

 
Με εικόνες