Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής στις υπηρεσίες του Grid

Εξαγωγή ψηφιακού πιστοποιητικού και προσωπικού κλειδιού

Για να εξάγετε το ψηφιακό πιστοποιητικό θα πρέπει να πάτε στην καρτέλα ρυθμίσεων του browser και να επιλέξετε Πιστοποιητικά (Certificates). Στην καρτέλα 'Προσωπικά Πιστοποιητικά' θα πρέπει να εμφανίζεται το προσωπικό σας πιστοποιητικό που είναι υπογεγραμμένο από την Α.Π. HellasGrid. Αφού το μαρκάρετε θα πρέπει να επιλέξετε Εξαγωγή (ή Backup).

Σε αυτό το σημείο θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα όνομα αρχείου. Χρησιμοποιείστε το όνομα mycertificate.

Το αρχείο που θα εξαχθεί από τον browser θα πρέπει να έχει κατάληξη ή .

Μεταφορά και εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού και προσωπικού κλειδιού στο User Interface

Το αρχείο που μόλις φτιάξατε χρειάζεται να το μεταφέρετε στο User Interface και να το τοποθετήσετε εντός το προσωπικού σας καταλόγου.

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που μεταφέρετε αρχείο προς το user interface και δεν είστε σίγουροι τι χρειάζεται να κάνετε σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις σύντομες οδηγίες.

Αφότου μεταφέρετε το αρχείο στο User Interface θα χρειαστεί να εκτελέσετε μία σειρά από εντολές για την εξαγωγή του προσωπικού και δημοσίου κλειδιού. Για το σκοπό αυτό στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να κάνετε login όπως περιγράφεται εδώ.

Αφότου κάνετε επιτυχώς login μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία του προσωπικού σας καταλόγου με την εντολή list ως εξής:

ls -a

Το όρισμα χρησιμοποιείται ώστε να μας εμφανίστουν και τα αρχεία ή φάκελοι που το όνομά τους ξεκινάει με το χαρακτήρα '.' (κρυφά αρχεία).

Ανάμεσα στα αποτελέσματα της θα πρέπει να βρίσκεται και το αρχείο . Αν δεν υπάρχει τότε χρειάζεται να επιστρέψετε στο βήμα της μεταφοράς του αρχείου.

Επίσης, εάν ο κατάλογος δεν υπάρχει στα αποτελέσματα της θα πρέπει πρώτα να τον φτιάξετε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

mkdir .globus

Εφόσον έχετε βεβαιωθεί ότι το αρχείο και ο κατάλογος υπάρχουν ανάμεσα στα αποτελέσματα της μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεση των παρακάτω 4 εντολών μέσω των οποίων θα φτιαχτούν 2 νέα αρχεία, το (προσωπικό κλειδί) και το (ψηφιακό πιστοποιητικό) αρχεία.

Σημειώστε ότι κατά την εκτέλεση της πρώτης εντολής θα σας ζητηθεί η καταχώρηση ενός νέου κωδικού απαραίτητου για την κρυπτογράφηση του αρχείου. Καθώς είναι νέος κωδικός θα χρειαστεί να εισαχθεί και δεύτερη φορά για λόγους επιβεβαίωσης.

openssl pkcs12 -nocerts -in mycertificate.p12 -out .globus/userkey.pem
chmod 400 .globus/userkey.pem
openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in mycertificate.p12 -out .globus/usercert.pem
chmod 644 .globus/usercert.pem

Για να γίνει έλεγχος της σωστής εγκατάστασης του πιστοποιητικού, η παρακάτω εντολή δείχνει τις ημερομηνίες ισχύος του πιστοποιητικού:

openssl x509 -dates -noout -in .globus/usercert.pem

 

 
Με εικόνες