Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή sis.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών – sis.auth.gr
Υποβολή αίτησης

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Εξυπηρέτηση > Αιτήσεις

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Νέα αίτηση.

Στο πεδίο Τύπος αίτησης επιλέγουμε Πιστοποιητικό και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία:

  • Είδος του πιστοποιητικού - έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό σπουδών και πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση.
  • τον Αριθμό αντιγράφων, καθώς και
  • τον τρόπο Παραλαβής (από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά)- αν επιλέξουμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας από τη γραμματεία θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος όταν ειδοποιηθούμε ότι είναι έτοιμο το πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να παραλάβουμε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μας μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr τότε το πιστοποιητικό θα φέρει ψηφιακή υπογραφή και μπορεί να διακινείται μόνο ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω email). Επισημαίνεται ότι ένα πιστοποιητικό που διακινείται ηλεκτρονικά και φέρει ψηφιακή υπογραφή  είναι αποδεκτό από τις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 13- Ν. 3979/2011, άρθρα 5 και 8 -ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β'/23-04-2012), άρθρο 24 - Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02.12.2016) με το οποίο υιοθετείται η αποκλειστική χρήση ΤΠΕ για τη σύνταξη και διακίνηση δημοσίων εγγράφων από 01.07.2017). Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής των δημόσιων υπηρεσιών στη νομοθεσία, παρακαλούμε να γνωστοποιείτε στο ΚΗΔ, τυχόν περιπτώσεις δημόσιων υπηρεσιών που δεν αποδέχονται την ηλεκτρονική αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών.
  • Αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε κάποια σχόλια που απευθύνονται στην γραμματεία στο αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, κάνουμε Υποβολή αίτησης.

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά που έχουμε ζητήσει και σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέξαμε κατά την αίτηση.

Αν είχαμε επιλέξει να γίνει η παραλαβή από τη γραμματεία του τμήματος θα πρέπει να προσέλθουμε στο γκισέ εξυπηρέτησης της γραμματείας του τμήματος ενώ αν επιλέξαμε η παραλαβή να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του sis.auth.gr τότε θα πρέπει να συνδεθούμε στο περιβάλλον https://sis.auth.gr/new/allRequests και να κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο στον υπολογιστή μας.

 

 
Με εικόνες