Υπολογιστικές υπηρεσίες

Υποστήριξη για χρήση της υπολογιστικής υποδομής και την υποβολή εργασιών
Αφορά 

Το Γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών παρέχει στα μέλη της κοινότητας του Α.Π.Θ. την δυνατότητα πρόσβασης στην Ιδρυματική υπολογιστική συστοιχία (Institutional Cluster details) και ευρύτερα στην Εθνική Υποδομή HellasGrid και την Ευρωπαϊκή Υποδομή Grid.
Το Γραφείο παρέχει επίσης υποστήριξη για την εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών με υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους και την ανάπτυξη κώδικα/εφαρμογών για ερευνητικούς σκοπούς.
Στόχος του Γραφείου είναι να προωθήσει και να διευκολύνει την διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην επιστημονική κοινότητα του Α.Π.Θ
Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της υποδομής του HellasGrid μπορείτε να εκτελέσετε τις εργασίες σας χρησιμοποιώντας

 1. παράλληλα πολλούς υπολογιστικούς πόρους, μειώνοντας τον συνολικά απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης,
 2. αποθηκευτικό χώρο για τα δεδομένα εισόδου και εξόδου των εργασιών σας καθώς επίσης και
 3. ένα πλήθος από υπολογιστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον της υποδομής.

Στην Ιδρυματική συστοιχία και κατ' επέκταση στην υποδομή του HellasGrid μπορούν να εκτελεστούν τα παρακάτω είδη εργασιών:

 1. Απλές υπολογιστικές εργασίες (Batch Jobs)
 2. Πολλές εργασίες ανεξάρτητες μεταξύ τους που στέλνονται προς εκτέλεση ταυτόχρονα (Job Collection)
 3. Εργασία που αποτελείται από διάφορες εργασίες που εξαρτώνται η μία από την άλλη (DAG Jobs)
 4. Ομάδα εργασιών που διαφέρουν μεταξύ τους στην τιμή μίας (ή περισσοτέρων) αρχικής(ών) παραμέτρου(ων) (Parametric Jobs)
 5. Παράλληλες εργασίες που βασίζονται στη χρήση του MPI πρωτοκόλλου (MPI Jobs)
 6. Επιπλέον υποστηρίζεται η εκτέλεση παράλληλων διεργασιών με χρήση pThreads ή της OpenMP βιβλιοθήκης αλλά και υβριδικών MPI/OpenMP εργασιών.

Επιπλέον των παραπάνω στην Ιδρυματική υπολογιστική συστοιχία υποστηρίζεται η εκτέλεση εργασιών σε GPGPU εξοπλισμό (Tesla C2070). Μεταγλωττιστές για CUDA κώδικα και για τη χρήση OpenCL/OpenACC βιβλιοθήκών είναι διαθέσιμοι στο user interface της υποδομής. 

Προϋποθέσεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Grid χρειάζεται:

 1. να αποκτήσετε ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης HellasGrid CA
 2. να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα User Interface της HellasGrid υποδομής και
 3. να εγγραφείτε σε ένα ή περισσότερα Virtual Organizations (VOs) ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που ανήκετε.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ολοκληρώσετε τις παραπάνω 3 διαδικασίες από το web portal εγγραφής Ελλήνων χρηστών στο σύνδεσμο access.hellasgrid.gr . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή χρηστών μπορείτε να βρείτε εδώ.