Αποθετήρια & εργαλεία διαχείρισης κώδικα

Αποθετήρια πηγαίου κώδικα και παροχή συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης κώδικα
Αφορά 

Αποθετήρια κώδικα (GIT/SVN)

Οι ερευνητικές ομάδες και τα εργαστήρια που αναπτύσσουν ή συμμετέχουν στην ανάπτυξη πηγαίου κώδικα μπορούν να χρησιμοποιούν την κεντρική υποδομή αποθετηρίων κώδικα για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Στα αποθετήρια (repositories) που είναι τύπου SVN ή GIT τα μέλη της ομάδας μπορούν να συνεργάζονται εύκολα και απλά πάνω στην ανάπτυξη κώδικα καθώς οι αλλαγές που αποθηκεύει σε κάποιο χρονικό σημείο το ένα μέλος εύκολα και άμεσα ενημερώνονται στην έκδοση που επεξεργάζεται ένα δεύτερο μέλος της ομάδας. Η πρόσβαση στο αποθετήριο καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ερευνητικής ομάδας.'

Το Γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών παρέχει την υπηρεσία αποθετηρίου κώδικα (code repository) σε ερευνητικές ομάδες Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Διαχείριση έργων ανάπτυξης κώδικα (Gitlab/Trac)

Οι χρήστες ή ομάδες χρηστών των αποθετηρίων κώδικα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του συνεργατικού περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα Trac. Το συγκεκριμμένο περιβάλλον προσθέτει δυνατότητες οπτικοποίησης, τεκμηρίωσης και οργάνωσης ενός project που βρίσκεται ήδη σε αποθετήριο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα τεκμηρίωσης μέσω wiki σελίδων, η δυνατότητα προσθήκης τεχνικών δελτίων, και η δυνατότητα οργάνωσης της εργασίας με milestones. Παράλληλα το συνολικό timeline της εξέλιξης του κώδικα είναι διαθέσιμο οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί μία αλλαγή που έγινε στο παρελθόν να εντοπιστεί και να αναιρεθεί.

Προϋποθέσεις

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς όλα τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση χρειάζεται να αποκτήσετε ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης HellasGrid CA.