Δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού

Για να δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την ιδιότητά σας στο ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκή ιδιότητα Οδηγίες απόκτησης
Προπτυχιακός φοιτητής Ηλεκτρονικά με παραλαβή του Δελτίου ενεργοποίησης Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 
Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας Ηλεκτρονικά με παραλαβή του Δελτίου ενεργοποίησης Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αν η Γραμματεία δεν παρέχει το Δελτίο τότε:
Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος ή τον επιβλέποντα καθηγητή ή βιβλιάριο σπουδών θεωρημένο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν είναι επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας.
 
Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ

Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο διορισμός είναι πρόσφατος τότε απαιτείται επιπλέον Πρόσφατο απόκομμα μισθοδοσίας ή Πρυτανική πράξη ανάθεσης καθηκόντων ή και μόνο ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης [ΑΔΑ] που έχει στο σύστημα Δι@ύγεια η Πρυτανική πράξη ανάθεσης καθηκόντων σας.

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80

Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου, από τον Πρόεδρο ή τη γραμματεία του Τμήματος/Σχολής όπου διδάσκετε
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)

Συμβασιούχος ορισμένου χρόνου Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Αντίγραφο της ενεργής σύμβασης
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Υπάλληλος μέσω εργολάβου Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία εργάζεστε
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση για την ιδιότητα από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΑΠΘ Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
Συνεργάτης μελών ΑΠΘ Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση συνεργασίας από το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από το Σχολείο Νέας Ελληνικής
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Καθηγητές Β'θμιας εκπαίδευσης του Πειραματικού Σχολείου του Παιδαγωγικού Τμήματος Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, από τον Πρόεδρο του Τμήματος που εποπτεύει το Σχολείο
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Δάσκαλοι Α'θμιας εκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης "Δημήτριος Γληνός" Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, από τη γραμματεία του Διδασκαλείου
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 
Δάσκαλοι και Καθηγητές του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ φέροντας μαζί:
1. Ενυπόγραφη βεβαίωση με ημερομηνία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, από τον επόπτη του Σχολείου που είναι μέλος του ΑΠΘ
2. Επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)
 

Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

  1. αποδεικτικό έγγραφο της ακαδημαϊκής ιδιότητάς σας (όπως παραπάνω)
  2. πρωτότυπη εξουσιοδότηση για τη δημιουργία του Ιδρυματικού Λογαριασμού και την παραλαβή του κωδικού του (password). Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών.
  3. αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου (αστυνομική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας ούτε της ιδιότητας του φοιτητή