Πολιτική Ανάπτυξης Ιστοχώρων

Για λόγους απόκρισης στο μεγάλο αριθμό αιτημάτων κατασκευής νέων ιστοχώρων που δέχεται σήμερα το ΚΗΔ, η ανάπτυξη των ιστοχώρων που αναλαμβάνει έχει τυποποιηθεί σε 3 επίπεδα παροχής υπηρεσιών, συγκεκριμένα:
 • Πρότυπος ιστοχώρος, που προσφέρεται χωρίς κόστος για τις Μονάδες του ΑΠΘ και περιλαμβάνει πρότυπα για τις εξής κατηγορίες:
  1. Τμήμα
  2. Σχολή
  3. Συνέδριο
  4. Μεταπτυχιακό
  5. Άλλο (Πανεπιστημιακές Μονάδες και μη όπως: ΔΙΚΑΜ,  Τελλόγλειο, ΚΒΕ, ΑΜΦΙΘ)που παραθέτουμε στα παραρτήματα και παρέχεται χωρίς κόστος για τις Μονάδες του ΑΠΘ, καθώς προσφέρει λειτουργικότητα κοινή και επαναχρησιμοποιήσιμη σε πολλούς ιστοχώρους.
 • Πρότυπος ιστοχώρος fast track, που αφορά ιστοχώρους της παραπάνω κατηγορίας, αλλά με απαιτήσεις χρονικών προθεσμιών παρακάμπτοντας την ουρά αναμονής. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται η ανθρωποπροσπάθεια και κοστολογείται ανάλογα.
 • Ειδικός ιστοχώρος, που περιλαμβάνει μη προτυποποιημένη λειτουργικότητα, δηλαδή οτιδήποτε ζητείται επιπλέον από τα παραπάνω πρότυπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων και υπολογίζεται η ανθρωποπροσπάθεια και κοστολογείται ανάλογα.

Επίσης, τα Εργαστήρια και οι Τομείς θα καλύπτονται μέσα στους ιστοχώρους των Τμημάτων.
Οι Επιτροπές θα προβάλλονται ως υποενότητες μέσα στον κεντρικό ιστοχώρο ΑΠΘ.
Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσα στον ιστοχώρο της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ.

Ταυτόχρονα, για τους ήδη ανεπτυγμένους ιστοχώρους που φιλοξενεί το ΚΗΔ, και επιφέρουν σημαντικό φόρτο εργασίας, ισχύουν τα εξής:

 1. Για ιστοχώρους που έχουν αναπτυχθεί από το ΚΗΔ:
Συντήρηση ασφάλειας και αναβαθμίσεις: Παρέχονται δωρεάν μέχρι το πέρας της ανάπτυξης. Μετά το πέρας της ανάπτυξης, παρέχονται δωρεάν ενημερώσεις ασφαλείας, bug fixing και μέχρι 1 ώρα πρόσθετης εκπαίδευσης αν ζητηθεί. Για περιπτώσεις και αιτήματα που ξεπερνούν τις δωρεάν προσφερόμενες ώρες,  θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων, θα υπολογίζεται η ανθρωποπροσπάθεια και θα κοστολογείται ανάλογα.
Μεταβολή/Προσθήκη Λειτουργικότητας: Μετά το πέρας της ανάπτυξης, παρέχονται δωρεάν μέχρι 2 ώρες πρόσθετης ανάπτυξης (νέας λειτουργικότητας) οποιαδήποτε απαίτηση επιπλέον του αρχικού εντύπου απαιτήσεων υλοποίησης ενός ιστοχώρου (με εξαίρεση διορθώσεις λειτουργικότητας)
 1. Για ιστοχώρους που ΔΕΝ έχουν αναπτυχθεί από το ΚΗΔ, επιπλέον ώρες εκπαίδευσης και νέα λειτουργικότητα πάνω από τα όρια αυτά κοστολογούνται κατά περίπτωση.

Εμφάνιση ιστοχώρων (Themes)

Για ενδεικτικά παραδείγματα themes δείτε εδώ:
1. http://demo.zymphonies.com/free-theme/rubix-responsive-theme/
2. http://demo.zymphonies.com/free-theme/starfish-responsive-theme/
3. https://www.drupal.org/files/images/plasma.jpg

Περιεχόμενο ιστοχώρου

Το ΚΗΔ σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την εισαγωγή περιεχομένου στον ιστοχώρο που αναπτύσσει για μία άλλη μονάδα. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ορίζει υπεύθυνο περιεχομένου, τον οποίο το ΚΗΔ θα εκπαιδεύει ήδη από την περίοδο της ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να ανεβάζει περιεχόμενο, δηλαδή:
- Κείμενα
- Εικόνες
- Άρθρα
- Αρχεία .pdf .doc κλπ.
- Επιπλέον επιλογές σε μενού ιστοχώρου

Διαδικασία υλοποίησης ιστοχώρων

Για την ανάπτυξη ιστοχώρου από το ΚΗΔ θα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Φάση 1 – Εναρκτήρια Συνάντηση

 • Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΚΗΔ την φόρμα αίτησης δημιουργίας ιστοχώρου, στην οποία καθορίζεται και ο υπεύθυνος περιεχομένου από την πλευρά του αιτούντα
 • Κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το ΚΗΔ  ορίζεται εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των ενδιαφερόμενων με το ΚΗΔ, όπου γίνεται η καταγραφή των απαιτήσεων και σε μεταγενέστερη φάση ότι συμφωνηθεί καταγράφεται στο έγγραφο (ΚΗΔ ISO Ρ.510/F1: Καταγραφή Απαιτήσεων) και υπογράφεται από τον αιτούντα.
 • Ο αιτών επίσης υποβάλει αίτηση φιλοξενίας ιστοχώρου προς το ΚΗΔ

Φάση 2 – Υλοποίηση

 • Κατασκευή ιστοχώρου
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση γραφιστικού theme
 • Υλοποίηση συμφωνηθέντων από έγγραφο απαιτήσεων
 • Εκπαίδευση υπευθύνου περιεχομένου (κατά μέγιστο 2 ώρες ετησίως)
 • Καταχώριση του περιεχομένου από τον υπεύθυνο περιεχομένου του αιτούντα

Φάση 3 - Αποδοχή
Επίδειξη του ιστοχώρου από τον υπεύθυνο ανάπτυξης προς τον υπεύθυνο που έκανε το αίτημα, όπου γίνονται έλεγχοι ως προς τις αρχικές απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν.

Φάση 4 – Τεκμηρίωση
Παράδοση από το ΚΗΔ στον υπεύθυνο περιεχομένου του οδηγού χρήσης και καταχώρισης περιεχομένου του ιστοχώρου

Φάση 5 - Λειτουργία σε παραγωγή
Ιστοχώρος σε κατάσταση παραγωγής

Φάση 6 – Παράδοση- Παραλαβή έργου
Η παραλαβή ενός ιστοχώρου γίνεται με το έντυπο παράδοσης/παραλαβής έγγραφο (P.510/F4).) το οποίο αποστέλλεται στο ΚΗΔ από τον αιτούντα ο οποίος το επιστρέφει υπογεγραμμένο.

Η χρονική διάρκεια των φάσεων υλοποίησης ενός ιστοχώρου εξαρτάται από τα τρέχοντα έργα της ομάδας ανάπτυξης και συντήρησης ιστοχώρων.