Εγχειρίδιο m.auth.gr φοιτητή

H πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης http://m.auth.gr (Η πρόσβαση είναι εφικτή και απο το κινητό μας τηλέφωνο). Eπιλέγουμε Ηλεκτρονική Γραμματεία.

 

Επιλέγουμε Δήλωση Εγγραφής Εξαμήνου και πραγματοποιείται η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο.

Επιλέγοντας Προβολή Δήλωσης Μαθημάτων εμφανίζονται τα μαθήματα τα οποία έχουμε δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο.

Επιλέγοντας Μαθήματα που έχω περάσει εμφανίζονται όλα τα μαθήματα τα οποία έχουμε περάσει.Επισκεφτείτε την σελίδα της ηλεκτρονικής γραμματειάς https://sis.auth.gr/ σε περίπτωση ελλιπoύς λίστας

 
Με εικόνες