Ρύθμιση license server για το ANSYS 13

Εκτελούμε το Client ANSLIC_ADMIN Utility ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή

Έναρξη -> Προγράμματα -> ANSYS 13 -> ANSYS CLient Licensing -> Client ANSLIC_ADMIN Utility

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Specify the License Server Machine

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον υπάρχον license server και Edit Selected Server Machine

Στο παράθυρο που εμφανίζεται δίνουμε ως license server
Hostname1: tracker01.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 ως port numbers)

 
Με εικόνες