Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ανοίγουμε την εφαρμογή Email.

Αφού εισάγουμε τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας λογαριασμού πατάμε Χειροκίνητη ρύθμιση/ Manual setup.

Επιλέγουμε ως τύπο λογαριασμού Λογαριασμός IMAP/ IMAP Account.

Εισάγουμε στο πεδίο Όνομα χρήστη/ Username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού μας λογαριασμού και στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης/ Password τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού. Έπειτα, στο πεδίο Διακομιστής IMAP / IMAP server εισάγουμε "mail.auth.gr". Στο πεδίο Θύρα/ Port πληκτρολογούμε "993" και στο πεδίο "Security type" επιλέγουμε SSL(Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)/ SSL(Accept all certificates). Πατάμε Επόμενο/ Next.

Στο πεδίο Διακομιστής SMTP/ SMTP server εισάγουμε "mail.auth.gr". Στο πεδίο Θύρα/ Port πληκτρολογούμε "587" και στο πεδίο Τύπος Ασφαλείας/ Security type επιλέγουμε TLS(Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)/ TLS (accept all certificates) ή  STARTTLS(Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)/ STARTTLS(accept all certificates) . Επιλέγουμε  Να απαιτείται σύνδεση/ Require sign-in και πατάμε Επόμενο/ Next.

Κατόπιν καθορίζουμε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας και πατάμε Επόμενο/ Next.

Τέλος, εισάγουμε ένα όνομα για το λογαριασμό μας, το όνομα μας στο πεδίο Όνομα/ Your Name και πατάμε Εντάξει/ Done.

 
Με εικόνες