Είμαι ο διοργανωτής μίας εκδήλωσης. Πως μπορώ να αποκτήσω το αρχείο της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης;

Ως διοργανωτής της εκδήλωσης και εφόσον έχετε αιτηθεί την βιντεοσκόπησή της, μπορείτε να αιτηθείτε την παραλαβή του αρχείου της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης, μετά το πέρας αυτής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση προς το ΚΗΔ.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για