Εγκατάσταση SPSS 23

Κάνουμε λήψη και εκτελούμε το αρχείο ανάλογα με το λειτουργiκό σύστημα που διαθέτουμε (ή εκτελούμε από το DVD που έχουμε παραλάβει):

Κάνουμε λήψη το πρόγραμμα (έκδοση 23)

Windows 32 bit: SPSS_Statistics_23_32-bit.zip
Windows 64 bit: SPSS_Statistics_23_64-bit.zip
Mac OS: SPSSSCT_23.0_MAC_OS_ML.dmg
Linux (Red Hat): SPSSSCT_23.0_LNX_ML.bin

Documentation: SPSS statistics v.23 Documentation

Στο τέλος της εγκτάστασης στα Windows κατεβάζουμε και εκτελούμε το fix
Windows 32 bit: Fix for SPSS statistics 23
Windows 64 bit: Fix for SPSS statistics 23

Οι οδηγίες για την έκδοση 23 είναι ίδιες με τις παρακάτω οδηγίες για την έκδοση 22

Αποσυμπιέχουμε το zip αρχείο που κατεβάσαμε και εκτελούμε το αρχείο setup.exe (κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Run as Administrator)

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε Authorized user license (I purchased a single copy of the product ) και Next

Επιλέγουμε I accept the terms in the license agreement και Next

Εισάγουμε τις πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία και Next

(Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα).

Επιλέγουμε τη Γλώσσα ή τις Γλώσσες που επιθυμούμε και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε το JAWS και Next

Επιλέγουμε αν επιθυμούμε Essentials για τo Python και Next

(Αν επιλέξουμε Yes στην επόμενη οθόνη θα μας ζητήσει να εγκαταστήσουμε το Python v 2.7).

Ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος και Next

Επιλέγουμε Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Απενεργοποιούμε την επιλογή Click here to register for product updates and special offer alerts και OK

Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο IBM SPSS Statistics 22 Licensing

Επιλέγουμε License my product now και Next

 

Αν δεν ανοίξει αυτόματα το παράθυρο μπορούμε να εκτελέσουμε το IBM SPSS Statistics 22 Licensing Authorisation Wizard

(Start -> All programs -> IBM SPSS Statistics -> IBM SPSS Statistics 22 Licensing Authorisation Wizard)

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε τον κωδικό εγκατάστασης που παραλάβαμε όταν υποβάλλαμε την online Αίτηση και Next

(Σ' αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση στο Interet)

Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Successfully processed all codes.

Επιλέγουμε Next και Finish.

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 
Με εικόνες