Ρύθμιση λογαριασμού email με τη χρήση της εφαρμογής Mail σε MacOSX

Αν χρησιμοποιούμε OS X Mavericks ή νεότερο, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του συστήματός μας.Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, ακολουθούμε τα βήματα της σελίδας http://www.it.auth.gr/el/infrastructure/pki/manuals

Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή Mail κι επιλέγουμε Add Account.

Επιλέγουμε Προσθήκη άλλου λογαριασμου email/Add Other Mail Account και Συνέχεια/Continue.

Στα στοιχεία που μας ζητούνται συμπληρώνουμε ως εξής κι επιλέγουμε Δημιουργία/Create :

Full Name Το ονοματεπώνυμό μας
Email Adress Η διεύθυνση του πανεπιστημιακού email μας
Password O κωδικός του email

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται επιλέγουμε Επόμενο/Next:

 

 

Πληκτρολογούμε ξανά το Ονοματεπώνυμο, Mail και Kωδικό κι επιλέγουμε Επόμενο/Next.

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε IMAP και συμπληρώνουμε τον πίνακα που μας εμφανίζεται ως εξής κι επιλέγουμε Επόμενο/Next:

Mail Server mail.auth.gr
User Name Το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού μας λογαριασμού
Password Τον κωδικό

Στο παράθυρο που ακολουθεί πληκτρολογούμε τα στοιχεία που μας ζητούνται ως εξής κι επιλέγουμε Δημιουργία/Create:

SMTP Server mail.auth.gr
User Name Το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού μας Λογαριασμού
Password Τον κωδικό

Μας εμφανίζεται ο λογαριασμός που δημιουργήσαμε.
Επιλέγουμε Λογαριασμοί/Accounts-> Προχωρημένα/Advanced.
Ρυθμίζουμε την επιλογή Θύρα/Port: 993 και μαρκάρουμε τη δυνατότητα Χρήση SSL/Use SSL.

Επιστρέφοντας στο λογαριασμό μας, τα email μας έχουν εμφανιστεί.

 

 
Με εικόνες